جواد خیابانی و ضغف اطلاعاتی گزارشگری – و قضیه سرماخوردگی در دوحه

کیف پول ماسک بینی